Instalacje przemysłowe, w zakładach przemysłowych, wytwórczych

Instalacje nieprzemysłowe

 • w budownictwie ogólnym; w obiektach biurowych i administracyjnych, w pomieszczeniach szkolnych, w budynkach użyteczności publicznej (służby zdrowia, w obiektach handlowych, bankach, kinach, itp.)
 • instalacje w budownictwie mieszkaniowym, jedno- i wielorodzinnym

Instalacje w rolnictwie i w obiektach hodowlanych

Instalacje elektroenergetyczneinstalacje-elektryczne-600x300

 • Instalacje siłowe – zasilające przemysłowe urządzenia grzejne i odbiorniki o charakterze przemysłowym, podgrzewacze wody o dużych mocach znamionowych oraz obwody zasilające trójfazowe kuchnie elektryczne
 • Instalacje jednofazowe – przenośne urządzenia grzejne i podgrzewacze wody o niewielkich mocach w mieszkaniach
 • Instalacje oświetleniowe – zasilające elektryczne źródła światła
 • Instalacje stałe – w obiektach stałego użytkowania
 • Instalacje tymczasowe – użytkowane w ograniczonym do 3 lat, wykonane w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie pod względem pożarowym i ochrony przeciwporażeniowej, (np. w obiektach tymczasowych i na placach budów)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 • Przyłącza oraz złącza elektryczne, służące do wykonania połączenia przyłącza sieci rozdzielczej z instalacją odbiorczą budynku, bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznych linii zasilających
 • Rozdzielnice główne budynków, w budynkach o dużej liczbie mieszkań lub o znacznym poborze mocy i większej liczbie wewnętrznych linii zasilających
 • Główne szyny uziemiające, przeznaczone do połączenia z uziomem przewodów ochronnych i/lub przewodów połączeń wyrównawczych
 • Wewnętrzne linie zasilające (WLZ), np. tablice rozdzielcze (np. piętrowe) i rozdzielnice mieszkaniowe
 • Urządzenia i przyrządy łączeniowe
 • Urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), ogranicznik przepięć)
 • Urządzenia pomiarowe i sterujące (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej, stycznik, przekaźnik)
 • Urządzenia regulacyjne (np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym)
 • Rozdzielnice mieszkaniowe
 • Uziomy budynków
 • Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

 • elektroenergetyczne, służące do zasilania odbiorców energią elektryczną
 • domofonowe
 • telekomunikacyjne
 • teletechniczne
 • informatyczne
 • antenowe, służące do odbioru sygnału radiowo-telewizyjnego
 • odgromowe, służące do ochrony budynków przed skutkami wyładowań atmosferycznych

Modernizacje instalacji elektrycznych

 • sieci rozdzielcze i instalacje elektryczne niskiego napięcia: TN (podukłady: TN-C, TN-S i TN-C-S), TT i IT